Regulamin konkursu Najaktywniejszy Fan MOKOSH

REGULAMIN KONKURSU

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady konkursu organizowanego na łamach profilu  MOKOSH Cosmetics (link: https://www.facebook.com/mokoshcosmetics/) na portalu społecznościowym Facebook.

2. Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest Mokosh Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą: ul. Dolna 14, 05-092 Kazuń Nowy, NIP: 1182098062, REGON: 147183340, („Organizator”).

3. Konkurs jest przeprowadzany od dnia 05.12.2019 r. do oficjalnego odwołania przez Organizatora.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego Regulaminu („Uczestnik”).

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny pracownika rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.

6. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem profilu Organizatora (MOKOSH Cosmetics) na portalu Facebook. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Organizator nie jest powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, iż zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności wynikającej z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu.

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

1) Obserwowanie profilu Organizatora (MOKOSH Cosmetics) na portalu Facebook;

2) Członkostwo w zamkniętej grupie MOKOSH Lovers;

3) Duża aktywność na głównym profilu Organizatora (MOKOSH Cosmetics) na portalu Facebook;

8. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) są dwa takie same zestawy gadżetów MOKOSH.

  9. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę. Nagrody nie podlegają zwrotowi. Nie narusza to uprawnień Uczestnika wynikających z rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa.

  10. Zwycięzcami w Konkursie zostanie 2 Uczestników. Zwycięzcy Konkursu („Zwycięzcy”) wybrani zostaną przez Organizatora co 2 miesiące przez cały okres trwania Konkursu. Zwycięzcami zostaną Uczestnicy Konkursu, uznani za najbardziej aktywnych fanów MOKOSH, którzy aktywnie uczestniczą w życiu marki (merytorycznie komentują, dodają polubienia lub inne reakcje, udostępniają i wspominają profil i posty Organizatora na portalu społecznościowym Facebook).  Zwycięzcą konkursu można zostać maksymalnie 3 raz z rzędu. Tacy zwycięscy mają szansę ponownego wzięcia udziału w Konkursie po 2 miesięcznej przerwie od ostatniej wygranej. Wyboru najbardziej aktywnych fanów dokona komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, składająca się z minimum trzech osób.

  11. W dniu wyłonienia Najbardziej Aktywnego Fana, Zwycięzcy zostaną powiadomieni o Nagrodzie poprzez wiadomość prywatną wysłaną do nich za pośrednictwem ich profilu na Facebook. Jeśli możliwość wysłania wiadomości prywatnej będzie niedostępna, wówczas Uczestnik konkursu otrzyma odpowiedź na wybrany przez Organizatora komentarz uczestnika na oficjalnym profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.

  12. W odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w punkcie 11 Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest przekazać adres doręczenia Nagrody wraz z numerem telefonu i mailem. Jeśli Zwycięzca konkursu nie odpowie w przeciągu 7 dni na wiadomość od Organizatora, o której mowa w punkcie 11 wówczas nagroda przepada bez możliwości reklamacji.

  13. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane m.in. w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub mailowo na media@mokosh.pl. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika.

  14. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej MOKOSH.


  Koszyk 0

  Twój koszyk jest pusty.

  Dokonaj swoich pierwszych zakupów