Regulamin konkursu MOKOSH Lovers butelki

REGULAMIN KONKURSU

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady konkursu organizowanego na łamach zamkniętej grupy Facebook MOKOSH Lovers (link: https://www.facebook.com/groups/481140062734843/) przez oficjalny profil „Mokosh Cosmetics” na portalu społecznościowym Facebook.

2. Organizatorem konkursu („Konkurs”) jest Mokosh A.Didiuk i A.Rutkowska – Didiuk spółka cywilna z siedzibą: ul. Wspólna 46, Łomianki Dolne, 05-092 Łomianki, NIP: 1182098062, REGON: 147183340, („Organizator”).

3. Konkurs jest przeprowadzany od dnia 02.10.2019 r. do dnia 07.10.2019 r.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego Regulaminu („Uczestnik”).

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny pracownika rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.

6. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem profilu Organizatora (Mokosh Cosmetics) na portalu Facebook. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Organizator nie jest powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, iż zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności wynikającej z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu.

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

1) Obserwowanie profilu Organizatora (Mokosh Cosmetics) na portalu Facebook;

2) Członkostwo w zamkniętej grupie MOKOSH Lovers;

3) Opisanie przez Uczestnika w komentarzu pod zdjęciem konkursowym udostępnionym na zamkniętej grupie Organizatora, porady związane z ograniczeniem plastiku w swoim otoczeniu. („Zgłoszenie”)

8. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) jest 10 szklanych butelek na wodę z pokrowcem z nadrukowanym logo MOKOSH.

9. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę. Nagrody nie podlegają zwrotowi. Nie narusza to uprawnień Uczestnika wynikających z rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa.

10. Zwycięzcami w Konkursie zostanie 10 Uczestników. Zwycięzcy Konkursu („Zwycięzcy”) wybrani zostaną przez Organizatora w dniu 07.10.2019 r. Zwycięzcami zostaną Uczestnicy Konkursu, których opisy, o których mowa w punkcie 7.3 Regulaminu uznane zostaną za najciekawsze. Wyboru najlepszych opisów dokona komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób.

11. W ciągu 1 dnia od dnia wyłonienia najciekawszych opisów Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o Nagrodzie poprzez wiadomość prywatną wysłaną do nich za pośrednictwem ich profilu na Facebook. Jeśli możliwość wysłania wiadomości prywatnej będzie niedostępna, wówczas Uczestnik konkursu otrzyma odpowiedź na Zgłoszenie do konkursu w komentarzu pod zdjęciem konkursowym.

12. W odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w punkcie 11 Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest przekazać adres doręczenia Nagrody wraz z numerem telefonu i mailem. Jeśli Zwycięzca konkursu nie odpowie w przeciągu 7 dni na wiadomość od Organizatora, o której mowa w punkcie 11 wówczas nagroda przepada bez możliwości reklamacji.

13. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane m.in. w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub mailowo na media@mokosh.pl. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika.

14. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej MOKOSH.


Koszyk 0

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów