Regulamin Konkursu Filmowego MOKOSH

1. Organizatorem konkursu filmowego („Konkurs”) jest MOKOSH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kazuniu Nowym, strona internetowa: www.mokosh.pl („Organizator”).

2. Konkurs jest przeprowadzany od dnia 27.05.2020 do dnia 27.05.2021, z możliwością przedłużenia przez Organizatora na dalszy oznaczony okres. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik”).

4. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien przesłać na adres mailowy Organizatora media@mokosh.pl wiadomość mailową z dopiskiem „Konkurs filmowy”, zawierającą:

a) film nagrany przez Uczestnika, spełniający następujące kryteria:

 • film powinien obejmować wizerunek Uczestnika oraz wybrany kosmetyk marki Mokosh;
 • wypowiedź powinna być zwięzła oraz zawierać uzasadnienie dlaczego Uczestnik używa tego kosmetyku, opis typu skóry, częstotliwość stosowania wybranego produktu, czy używa na dzień/noc, co sądzi o konsystencji oraz zapachu;
 • jakość min. 480p., odpowiednia jakość światła oraz dźwięku;
 • video nagrane w orientacji poziomej;

b) imię i nazwisko oraz adres Uczestnika.

  5. Jeden raz w każdym miesiącu kalendarzowym w okresie trwania Konkursu, Organizator dokona wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń co najmniej jednego wyróżnionego Uczestnika („Wyróżnieni Uczestnicy”), którego film i wypowiedz uznane zostaną za ciekawe oraz będą spełniały kryteria opisane w ust. 4 powyżej. Wyboru Wyróżnionych Uczestników dokona każdorazowo komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób. W ciągu 2 dni od dnia rozstrzygnięcia Wyróżnieni Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Komisji mailowo na adres podany w zgłoszeniu do Konkursu. 

  6. Nagrodą w Konkursie dla Wyróżnionych Uczestników jest kod o wartości 100 złotych, do zrealizowania na jednorazowe zakupy w sklepie internetowym Organizatora www.mokosh.pl. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za otrzymany kod na zakupy. Na podany adres mailowy zostaną przekazane Wyróżnionym Uczestnikom szczegóły dotyczące realizacji kodu.

  7. W okresie przeprowadzania Konkursu Organizator zadecyduje o wykorzystaniu najciekawszych filmów w kampanii reklamowej marki Mokosh. Wyboru najciekawszych spośród filmów Wyróżnionych Uczestników dokona Komisja, wyłaniając minimum 3 laureatów („Laureaci”). W ciągu 2 dni od dnia rozstrzygnięcia Laureaci zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Komisji mailowo na adres podany w zgłoszeniu do Konkursu. W okresie przeprowadzania Konkursu Komisja może wielokrotnie wyłonić Laureatów Konkursu.

  8. Nagrodą w Konkursie dla Laureatów („Nagroda”) są:

  a) publikacja przez Organizatora filmu Laureata w kampanii reklamowej marki Mokosh; oraz

  b) kod o wartości 300 złotych, do zrealizowania na jednorazowe zakupy w sklepie internetowym Organizatora www.mokosh.pl. Laureatom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę. Na podany adres mailowy zostaną przekazane Laureatom szczegóły dotyczące realizacji Nagrody.

  9. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu i wydania Nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora www.mokosh.pl.

  10. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że posiada prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do przesłanego Organizatorowi filmu. W przypadku, gdy na filmie utrwalony został wizerunek Uczestnika, wyraża on zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na filmie na zasadach określonych w pkt. poniżej. W przypadku, gdy na filmie został utrwalony wizerunek innych osób, Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego na filmie wraz z prawem do udzielenia zgody Organizatorowi i wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku tych osób. 

  11. Uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystywanie przez Organizatora filmu we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych i marketingowych Organizatora, zarówno w całości jak i w części, jak i w opracowaniach, w tym po połączeniu z innymi utworami, jak również do publikacji, bez konieczności opatrzenia utworu imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Organizator, w ramach Nagrody, nabywa prawa autorskie do filmów Laureatów, co obejmuje prawo do korzystania i rozpowszechniania filmów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Nabycie autorskich praw majątkowych do utworów następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej: 

  • utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
  • zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
  • wprowadzenie do obrotu,
  • wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
  • wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
  • wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,
  • wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, najem, dzierżawa, inne formy zezwalania na korzystanie,
  • eksploatację w Internecie, na stronach www,
  • wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym również do opublikowania na portalu Facebook oraz Instagram oddzielnie lub po połączeniu z innymi utworami.

  12. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane m.in. w formie mailowej lub pisemnej na adres siedziby Organizatora. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika.

  13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

   Koszyk 0

   Twój koszyk jest pusty.

   Dokonaj swoich pierwszych zakupów