Regulamin konkursu Idealny rytuał pielęgnacyjny

REGULAMIN KONKURSU Idealny rytuał pielęgnacyjny

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady konkursu tematycznego zlokalizowanego na profilu marki @Mokoshcosmetics na portalu społecznościowym FACEBOOK

2. Organizatorem konkursu: „Idealny rytuał pielęgnacyjny” („Konkurs”) jest Mokosh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą: ul. Dolna 14, 05-152 Kazuń Nowy, NIP: 1182098062, REGON: 147183340, („Organizator”).

3. Konkurs jest przeprowadzany od dnia 11.03.2021 r. do oficjalnego odwołania przez Organizatora.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik”).

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny pracownika rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków.

6. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem grupy Organizatora (@Mokoshcosmetics) na portalu Facebook. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Organizator nie jest powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, iż zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności wynikającej z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu.

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

Obserwowanie profilu ORGANIZATORA (@Mokoshcosmetics) na portalu Facebook oraz

2. Merytoryczna odpowiedź pod postem konkursowym na oficjalnej profilu FB @Mokoshcosmetics na zagadnienie: Idealny rytuał pielęgnacyjny.

8. Uczestnik może w czasie trwania Konkursu wielokrotnie dokonywać zgłoszenia udziału w Konkursie, każdorazowo spełniając warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w pkt 7 powyżej.

9. Nagrodą w Konkursie („Nagroda”) jest książka łazienkowy ręcznik z logo MOKOSH o wartości 39, 90 zł oraz jeden dowolny (wybrany przez Laureata) pojedynczy kosmetyk z asortymentu sklepu www.mokosh.pl. Organizator przydzieli nagrodę 3 Uczestnikom.

10. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę. Nagrody nie podlegają zwrotowi. Nie narusza to uprawnień Uczestnika wynikających z rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa.

11. Zwycięzcami Konkursu („Zwycięzca”) zostanie wybrany przez Organizatora w dniu 13 marca 2021. Zwycięzcami zostają Uczestnicy Konkursu, których odpowiedź na pytanie zostanie uznane za najciekawsze. Wyboru najlepszych odpowiedzi konkursoych dokona komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób.

12. W ciągu 3 dni od dnia wyłonienia najciekawszego komentarza Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o Nagrodzie Komisji w komentarzu pod zgłoszeniem konkursowym (komentarzem) Laureata. W odpowiedzi na komentarz nagrodzonego uczestnika zostaną przekazane Laureatowi wszystkie szczegóły dotyczące realizacji Nagrody.

13. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane m.in.

w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika.

14. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej MOKOSH

Koszyk 0

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów