Regulamin "DZIEŃ BABCI"

REGULAMIN KONKURSU 
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady konkursu tematycznego zlokalizowanego na stronie profilu Mokosh „Mokosh Cosmetics” na portalu społecznościowym Facebook.com.
2. Organizatorem konkursu: „DZIEŃ BABCI” („Konkurs”) jest Mokosh A.Didiuk i A.Rutkowska – Didiuk spółka cywilna z siedzibą: ul. Wspólna 46, Łomianki Dolne, 05-092 Łomianki, NIP: 1182098062, REGON: 147183340, („Organizator”)

3. Konkurs jest przeprowadzany od dnia 20.01.2017 r. do dnia 23.01.2017 r. 

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik”)
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny pracownika rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków. 
6. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony MOKOSH na portalu Facebook. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Organizator nie jest powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, iż zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności wynikającej z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu. 
7. Warunkiem udziału w Konkursie jest: 
1. polubienie strony MOKOSH na portalu
Facebook 
oraz

2. Napisanie pod zdjęciem konkursowym na stronie MOKOSH Cosmetics na portalu Facebook w terminie od dnia 20.01.2017 od godziny 9:00 do dnia 23.01.2017 do godziny 23:59 komentarza dokańczając jedno ze zdań konkursowych:
"Dzięki mojej babci..."
"Z moją babcią mogę..."
"Moja babcia nauczyła mnie...".

8. Uczestnik może w czasie trwania Konkursu wielokrotnie dokonywać zgłoszenia udziału w Konkursie, każdorazowo spełniając warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w pkt 7 powyżej. 

9. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) są zestawy produktów Mokosh Cosmetics o wartości detalicznej większej niż 130 zł.

10. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę również w przypadku kilku zgłoszeń. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę. Nagrody nie podlegają zwrotowi. Nie narusza to uprawnień Uczestnika wynikających z rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa. 
11.
Zwycięzcami Konkursu („Zwycięzcy”) zostanie minimum trzech Uczestników Konkursu, których komentarze uznane zostaną za najciekawsze. Wyboru najlepszych zdjęć konkursowych dokona komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób. 
12. W ciągu 2 dni od dnia wyłonienia najciekawszych zdjęć Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o Nagrodzie Komisji poprzez wiadomość prywatną wysłaną do nich za pośrednictwem ich strony na facebooku. W wiadomości zostaną przekazane Zwycięzcom wszystkie szczegóły dotyczące realizacji Nagrody. W przypadku braku możliwości napisania wiadomości do Uczestnika konkursu, zostanie on poproszony w komentarzu pod swoim zgłoszeniem konkursowym o kontakt z firmą Mokosh za pośrednictwem maila media@mokosh.pl
13. Zwycięzcy otrzymają uzyskane przez nich Nagrody za pośrednictwem przesyłki kurierskiej realizowanej przez Organizatora na terytorium Polski na adres pocztowy podany w wiadomości będącej odpowiedzią na zawiadomienie o wygranej wysłane przez MOKOSH za pośrednictwem facebooka. Wysyłki
N
agród będą realizowane w terminie trzech dni roboczych od dnia podania adresu pocztowego przez Zwycięzcę. 
14. Nagrodzone komentarze Zwycięzców Konkursu opublikowane zostaną na stronie MOKOSH na portalu Facebook wraz z podaniem imienia Zwycięzców, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. 
15. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu i wydania Nagród na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród. 

16.Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że posiada prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do przesłanych Organizatorowi komentarzy.

17. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora treści komentarzy konkursowych we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych i marketingowych Organizatora, zarówno w całości jak i w części, w tym po połączeniu z innymi utworami, jak również do publikacji bez konieczności opatrzenia utworu imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Organizator, w ramach Nagrody, nabywa prawa autorskie do zwycięskich treści komentarzy, co obejmuje prawo do korzystania i rozpowszechniania utworów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Nabycie autorskich praw majątkowych do utworów następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej:

 o utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną, 
o zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, 
o wprowadzenie do obrotu, 
o wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych, 
o wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych, 
o wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,
o wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, najem, dzierżawa, inne formy zezwalania na korzystanie, 
o eksploatację w Internecie, na stronach www, 
o wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym również do opublikowania na portalu Facebook. 
18. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane
m.in.
w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika. 
19. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej MOKOSH (http://www.mokosh.pl/strona/regulamin_facebook)


Koszyk 0

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów