Regulamin konkursu Moje ulubione miejsce wakacyjne

REGULAMIN KONKURSU
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki oraz zasady konkursu tematycznego zlokalizowanego na profilu Mokosh @mokoshpolska na portalu społecznościowym INSTAGRAM

2. Organizatorem konkursu: „Moje ulubione miejsce wakacyjne” („Konkurs”) jest Mokosh Didiuk Spółka Komandytowa z siedzibą: ul. Dolna 14, 05-152 Kazuń Nowy, NIP: 1182098062, REGON: 147183340, strona internetowa: www.mokosh.pl („Organizator”).

3. Konkurs jest przeprowadzany od dnia 11.06.2021 r. do 13.06.2021 do godziny 23:59.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, mieszkających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik”)

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny pracownika rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków. 

6. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem profilu Organizatora (@mokoshpolska) na portalu Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany. Organizator nie jest powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Instagram. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, iż zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności wynikającej z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu.

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

  1. Obserwowanie profilu ORGANIZATORA (@mokoshpolska) na portalu Instagram
  2. oraz
    2. Dodanie zdjęcia odpowiadające na pytanie – Moje ulubione miejsce wakacyjne to, na portal Instagram przez publiczny profil UCZESTNIKA oraz
    3. Oznaczenie profilu ORGANIZATORA (@mokoshpolska) na zdjęciu, o którym mowa w Punkcie 7.2 powyższego REGULAMINU oraz

8. Uczestnik może w czasie trwania Konkursu wielokrotnie dokonywać zgłoszenia udziału w Konkursie, każdorazowo spełniając warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w pkt 7 powyżej.

9. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) są wybrane przez zwycięzcę 2 dowolne travel sety dostępne na stronie www.mokosh.pl. Organizator przydzieli nagrodę 10 Uczestnikom. 

10. Jeden UCZESTNIK może otrzymać jedną Nagrodę, nawet w przypadku kilku zgłoszeń. Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę. Nagrody nie podlegają zwrotowi. Nie narusza to uprawnień Uczestnika wynikających z rękojmi za wady, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa.

11. Zwycięzcy Konkursu („Zwycięzcy”) zostaną wybrani przez Organizatora w dniu 14 czerwca 2021. Zwycięzcami zostaną Uczestnicy Konkursu, których zdjęcia uznane zostaną za najciekawsze. Wyboru najlepszych zdjęć konkursowych dokona komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób.

12. W ciągu 3 dni od dnia wyłonienia najciekawszych zdjęć Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o Nagrodzie Komisji poprzez wiadomość prywatną wysłaną do nich za pośrednictwem ich profilu na Instagramie. W wiadomości zostaną przekazane Zwycięzcom wszystkie szczegóły dotyczące realizacji Nagrody. W przypadku braku możliwości napisania wiadomości do Uczestnika konkursu, zostanie on poproszony w komentarzu pod swoim zgłoszeniem konkursowym o kontakt z firmą Mokosh za pośrednictwem maila media@mokosh.pl.

13. Zwycięzcy otrzymają uzyskane przez nich Nagrody za pośrednictwem wiadomości będącej odpowiedzią na zawiadomienie o wygranej wysłane przez MOKOSH za pośrednictwem portalu Instagram. Wysyłki Nagród będą realizowane po otrzymaniu przez MOKOSH wiadomości od UCZESTNIKA zawierającej dane adresowe.

14. Nagrodzone zdjęcia Zwycięzców Konkursu opublikowane zostaną na profilu lub relacji MOKOSH na portalu Instagram wraz z oznaczeniem profili Zwycięzców, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

15.Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że posiada prawa autorskie (osobiste i majątkowe) do przesłanych Organizatorowi zdjęć.

17. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane m.in. w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika pisemnie lub na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej – według wyboru Uczestnika. 

18. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej MOKOSH.

Koszyk 0

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów